L’Associació

Associació Patraix

Els fins de l´Associació Veïnal Patraix son els següents:

a) Defensar el benestar social que eleva adequada i dignament els mitjans de vida dels/as veïns/as i associats/as.

b) Dirigir-se a les administracions públiques i altres entitats, sol·licitant els equipaments i infrastructures per a millorar la qualitat de vida.

c) Dur tot tipus d´iniciatives tendents a augmentar el nivell de participació ciutadana en tots els àmbits possibles.

d) Promoció de la Cultura i Història. Fent-se eco de la responsabilitat i necessitat de mantenir viva i donar a conèixer la cultura i la història de la nostra demarcació. I per això, una de les facetes que caracteritzarà a l´Associació és la Cultural.
Amb un primer objectiu que serà organitzar activitats que servisquen de trobada entre els nostres/as veïns/as i entre els/as veïns/as i el barri. Recuperant els valors històrics de Patraix, fomentant i aportant estudis dels nostres senyals culturals.
Per altra banda, un segon objectiu és potenciar l´interès cultural i formatiu dels nostres/as veïns/as, programant activitats per a dinamitzar i mantenir viva la nostra demarcació. Per a això potenciarem i impulsarem la creació de seccions culturals, recreatives, esportives i participatives.

e) Vetllar per la conservació i rehabilitació del Centre Històric Protegit de Patraix. Així com el manteniment i millora dels nostres carrers, zones verdes, serveis públics i altres espais o instal·lacions utilitzables per tot el veïnat.
Promocionar campanyes ciutadanes encaminades a la conscienciació en el respecte a les relacions humanes i a l´entorn físic que ens envolta, en particular aquells aspectes relacionats amb la millora del medi ambient urbà i en general.

f) Intervenir en la defensa de la problemàtica de la qualitat de vida i defensa del/de la consumidor/a. Defensar als veïns/as en l´àmbit de consum, tal com marca la Llei 26/84 de 19 de Juliol de 1984, General per a la defensa de Consumidors i Usuaris.

g) Participar en la solució de la problemàtica de l´habitatge, constituint entitats benèfiques, cooperatives o col·laborant amb les existents en les formes que la Llei contemple.
Intervenir en els problemes urbanístics del barri amb l´objecte d´impedir l´especulació del sòl i resoldre de forma racional els mateixos.

h) Organitzar serveis comuns, consistents en l´assessorament dels seus associats en matèria jurídica, econòmica, urbanística, etc.

i) Defensar la Sanitat Pública de qualitat com element bàsic de cohesió social i de justícia social en la ciutat.

j) Defensar l´Educació Pública de qualitat com element fonamental per a garantir la igualtat d´oportunitats per a tots els veïns.

k) Exigir de les autoritats el compliment de les lleis i reglaments quant al reconeixement a les Associacions de Veïns com vehicles de participació i entitats d´interès general tant en l´ordre social com en el de consumidors i usuaris, sent el seu objectiu la declaració d´entitats d´Utilitat Pública per part de totes les autoritats competents.

l) Impulsar i consolidar de forma solidària el moviment veïnal i ciutadà en general a València, col·laborar amb la Federació d´Associacions de Veïns de València, amb la Confederació d´Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana i amb la Confederació d´Associacions de Veïns de l´Estat Espanyol de les quals forma part i col•laborar també amb aquelles altres entitats que compartisquen total o parcialment les seues mateixes fins.

Back To Top